Skip to main content

Koronaviruset – Statlig garantiordning og Statens obligasjonsfond

Waqar Malik

Lovforslag om statlig garantiordning og Statens obligasjonsfond

Regjeringen har lagt frem en stortingsproposisjon om å etablere en statsgaranti for lån fra banker til små og mellomstore bedrifter som er rammet av likviditetsproblemer som følga av koronautbruddet, og etablering av Statens obligasjonsfond.

Den samlede rammen på hver av de ovennevnte ordningene skal være på 50 milliarder kroner hver, det vil si totalt 100 milliarder kroner.

Noen viktige punkter som kan være verdt å merke seg er:

Statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter

 • Statsgaranti for lån gitt av banker (og andre finansforetak som har rett til å drive virksomhet i Norge) til små og mellomstore bedrifter i Norge.
 • Små og mellomstore bedrifter er som et utgangspunkt virksomheter som sysselsetter færre enn 250 personer, og som har en årlig omsetning på ikke mer enn 50 mill euro eller en årlig samlet balanse på ikke mer enn 43 mill. euro.
 • Statsgarantien er tenkt for virksomheter som normalt antas å være lønnsomme og som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019.
 • Størrelsen på lånene kan være inntil 50 millioner kroner. Det er foreslått et tak på to ganger virksomhetens totale lønnskostnader for 2019 eller 25 prosent av omsetningen i 2019. Det vil bli åpnet for unntak fra disse maksimumsgrensene.
 • Lånene skal som et utgangspunkt ha de vilkår som i et normalt marked. Løpetiden skal være maksimalt tre år.
 • Statsgarantien dekker opp til 90 prosent av lånet. Garantien reduseres dessuten forholdsmessig i takt med nedbetalingen. Eventuelle tap skal fordeles slik at staten tar 90 prosent og banken tar 10 prosent av tapet.
 • Statsgarantiordningen gjelder fra lovens ikrafttredelse og frem til 1. juni 2020.
 • Betingelsene vil bli nærmere fastsatt i egen forskrift.

Statens obligasjonsfond

 • Statens obligasjonsfond er foreslått opprettet med en ramme på 50 milliarder kroner, forvaltet av Folketrygdfondet.
 • Midlene fra fondet kan investeres i obligasjoner utstedt av foretak med hovedkontor i Norge.
 • En betydelig andel av investeringene er tenkt i obligasjoner med moderat risiko. Som følge av koronautbruddet åpnes det likevel for at en større andel av investeringene også kan være i obligasjoner med høy risiko.
 • Betingelsene vil bli nærmere fastsatt i egen forskrift.

Waqar Malik

Advokat

E-post:

wm@matrix-advokater.no

Tlf:

938 57 595
Se advokatprofil

Legg igjen et svar