Skip to main content

Rettigheter ved arrest

Av 25. mars 2020Strafferett

Fride Wirak

Politiets adgang til å arrestere deg

Politiet har to ulike muligheter for å holde deg arrestert på politistasjonen.

  1. For det første kan politiet pågripe og holde deg på arrestert inn til fire timer etter politiloven. Dette er det som på folkemunne omtales som «fyllearresten». Det kreves ikke at du er mistenkt for en straffbar handling. Bakgrunnen for slike pågripelser er at politiet mener du har forstyrret den alminnelige ro og orden, at de mistenkte at du har oppgitt falsk navn eller andre person opplysninger, at du har nektet å fjerne deg fra et sted på tross av at du har blitt bedt om det, eller at politiet påtreffer deg på et sted hvor det nylig har vært utført en kriminell handling.
  1. For det andre kan politiet holde deg i arresten utover fire timer hvis de mistenker at du har begått en straffbar handling. Ikke enhver straffbar handling er alvorlig nok til å kunne holdes i arresten. Den handlingen politiet mistenker at du har begått må kunne føre til mer enn seks måneder fengsel. Et unntak fra dette er dersom du blir tatt på fersk gjerning.

Blir du arrestert etter reglene i straffeprosessloven, får du automatisk status som siktet. Dersom politiet ønsker å holde deg fengslet i mer enn 72 timer, må det avholdes et fengslingsmøte hvor en dommer tar stilling til hvorvidt vilkårene for varetektsfengsling er oppfylt. Et slikt møte skal som hovedregel holder innen 48 timer etter pågripelsen. I særskilte tilfeller utvides fristen til 72 timer etter pågripelse. Du skal uansett flyttes fra arresten til et ordinært fengsel etter 48 timer. Mer om varetektsfengsling kan du lese her.

Rett til forsvarer

Du kan be om at politiet varsel en advokat så snart det er praktisk mulig. Gratis advokat vil du først ha rett på når det er klart at du ikke vil bli løslatt etter 24 timer. Er du under 18 år, vil du ha rett på offentlig betalt advokat når det er klart at du ikke blir løslatt etter 12 timer.

Vi i Matrix Advokater anbefaler at du tar kontakt med en forsvarer så fort du blir satt i arresten. Vi krever ikke betaling for denne type kontakt, selv om du ikke har krav på offentlig betalt advokat.

Rettigheter og plikter ved tilbakehold i arresten

Du skal få vite hva som er grunnen til at du er innbrakt i arresten. Har du behov for tolk, skal politiet sørge for det.

Ved arrestasjon plikter du å oppgi korrekt navn, fødselsdato, adresse og hva du arbeider med eller studerer. Dersom du ikke gir disse opplysningene kan du bli straffet. Du har selv krav på å få vite navnet på den polititjenestemannen som pågriper deg eller tjenestenummeret hans eller hennes. På spørsmål skal polititjenestemannen skal også opplyse grad eller stilling så langt tjenesteforholdene tillater det.

Politiet skal varsel en av dine pårørende om at du er arrestert, dersom du ønsker det. I noen tilfeller kan politiet nekte å informere de pårørende dersom det vil være av vesentlig skade for etterforskningen. Dersom politiet mener det foreligger slik fare, skal domstolen vurdere dette i første fengslingsmøte. Er du utenlandsk statsborger, har du rett til å få varslet ditt lands ambassade eller konsulære stasjon.

Ved ankomst til politiarresten vil politiet ta fra deg verdisaker og andre gjenstander du kan skade seg selv eller andre med, ting som kan tjene som bevis i saken, samt eventuelle gjenstander su har som er ulovlig å eie. Du har krav på å få de lovlige tingene tilbake ved løslatelse, med mindre de skal brukes som bevis i saken. Gjenstander som politiet beholder som bevis i saken, skal så vidt mulig føres på en kvittering som du får utlevert.

Under oppholdet i arresten har du rett til å ta kontakt med lege for nødvendig helsehjelp.

Det følger av politiarrestforskriften at de innsatte skal få oppholde seg i friluft hver dag, så langt restriksjoner muliggjør det. Holdes du i arresten over natten, skal du gis nødvendige toalettartikler og som hovedregel då tilbud om daglig dusj.

Hvis politiet mistenker at du har begått en kriminell handling som kan medføre mer enn bøtestraff, kan de kreve å ta fingeravtrykk og fotografi av deg. I noen tilfeller vil politiet også ha adgang til å underkaste deg kroppslig undersøkelse, som eksempelvis blodprøve eller DNA-analyse. Politiet vil i noen tilfeller registrere deg i DNA-registret over straffedømte personer. Dette har de lov til selv om du ikke kan dømmes fordi du for eksempel er under den kriminelle lavalderen.

Maktmisbruk og feil fra politiets side

Mener du at politiet benyttet unødvendig makt eller begikk andre feil i forbindelse med en pågripelse, oppholdet i arresten eller under et avhør, har du mulighet til å inngi en anmeldelse. Saken vil da bli etterforsker av spesialenheten for politisaker. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss dersom du har opplevd maktmisbruk eller feil fra politiets side.

Fride Wirak

Advokatfullmektig

E-post:

fw@matrix-advokater.no

Tlf:

984 68 848
Se advokatprofil

Legg igjen et svar