Skip to main content

Barnefordeling/foreldretvister

Når foreldre etter skilsmisse eller samlivsbrudd er uenige om foreldreansvar, fast bosted/delt bosted eller samvær for felles barn, oppstår en barnefordelingssak/foreldretvist. Alle saker om fast bosted/delt bosted og samvær skal avgjøres konkret og ut fra hva som i den enkelte sak anses å være til barnets beste. Barnefordeling i forbindelse med skilsmisse eller samlivsbrudd er krevende prosesser som gjelder fordeling av barn. Det er svært viktig å ha representasjon med erfaring innen rettsområdet.

Det som ikke er gitt i forbindelse med en skilsmisse eller et samlivsbrudd, er om barnet skal bo fast hos far eller mor, hvor mye samvær barnet skal ha med den av foreldrene det ikke bor sammen med, eller om det bør være delt bosted og om barnet i så fall bør bo like mye hos mor og far (det er mulig å ha en ordning med delt bosted uten at barnet bor like mye hos begge foreldre). Dersom en barnefordelingssak/foreldretvist ikke løses utenrettslig og den dermed bringes inn for domstolen, følger saken en rettslig prosess som er spesielt tilrettelagt for barnefordelingssaker/foreldretvister, og der målet for prosessen er å finne en god løsning til barnets beste. Mange barnefordelingssaker/foreldretvister forlikes før man kommer til hovedforhandling.

I barnefordelingssaker/foreldretvister om fast bosted, delt fast bosted eller samværsomfang oppnevner retten i de aller fleste saker en sakkyndig psykolog som skal bistå partene og retten. I barnefordelingssaker/foreldretvister har partene krav på fri sakførsel dersom de økonomiske vilkårene for dette er tilstede.

Kommer man ikke frem til et forlik, løses saken ved hovedforhandling og dom. I rettslige prosesser oppnevner retten i de aller fleste saker en sakkyndig psykolog som skal bistå partene og retten. I foreldretvister har partene fri sakførsel dersom de økonomiske vilkårene for dette er tilstede. Det er viktig å la seg bistå av en advokat med erfaring og kompetanse innen dette rettsområdet, både dersom man er uenige og har en sak som bør løses utenrettslig, og dersom saken bør bringes inn for domstolen.

Har du behov for bistand innen barnefordeling/foreldretvister?

Ta kontakt

Har du behov for bistand innen barnefordeling/foreldretvister?

Ta kontakt

Kommer man ikke frem til et forlik, løses saken ved hovedforhandling og dom. I rettslige prosesser oppnevner retten i de aller fleste saker en sakkyndig psykolog som skal bistå partene og retten. I foreldretvister har partene fri sakførsel dersom de økonomiske vilkårene for dette er tilstede. Det er viktig å la seg bistå av en advokat med erfaring og kompetanse innen dette rettsområdet, både dersom man er uenige og har en sak som bør løses utenrettslig, og dersom saken bør bringes inn for domstolen.

Advokater som jobber med barnefordeling / foreldretvister

Relaterte artikler