Barnefordeling/foreldretvister

Når foreldre er uenige om foreldreansvar, fast bosted eller samvær for felles barn, oppstår en foreldrekonflikt. Problemstillingene kan løses utenrettslig eller bringes inn til domstolen der de fleste saker følger en tilpasset prosess. Alle saker om fast bosted og samvær skal avgjøres konkret og ut fra hva som i den enkelte sak anses å være til barnets beste.

De aller fleste foreldre har foreldreansvar sammen. Det vil de som regel fortsette å ha også dersom de går fra hverandre fordi et brudd i seg selv ikke endrer status for foreldreansvar. Det som ikke er gitt i forbindelse med et brudd, er om barnet skal bo hos far eller mor, og hvor mye samvær barnet skal ha med den av foreldrene det ikke bor sammen med, eller om det bør være delt fast bosted og om barnet i så fall bør bo like mye hos mor og far. Dersom en foreldretvist ikke løses utenrettslig og den tas inn til domstolen, følger saken normalt sett en rettslig prosess som er spesielt tilrettelagt denne typen saker, og der målet for prosessen er å finne en god løsning ved et forlik.

Kommer man ikke frem til et forlik, løses saken ved hovedforhandling og dom. I rettslige prosesser oppnevner retten i de aller fleste saker en sakkyndig psykolog som skal bistå partene og retten. I foreldretvister har partene fri sakførsel dersom de økonomiske vilkårene for dette er tilstede. Det er viktig å la seg bistå av en advokat med erfaring og kompetanse innen dette rettsområdet, både dersom man er uenige og har en sak som bør løses utenrettslig, og dersom saken bør bringes inn for domstolen.

Har du behov for bistand innen barnefordeling/foreldretvister?

Ta kontakt

Har du behov for bistand innen barnefordeling/foreldretvister?

Ta kontakt

Kommer man ikke frem til et forlik, løses saken ved hovedforhandling og dom. I rettslige prosesser oppnevner retten i de aller fleste saker en sakkyndig psykolog som skal bistå partene og retten. I foreldretvister har partene fri sakførsel dersom de økonomiske vilkårene for dette er tilstede. Det er viktig å la seg bistå av en advokat med erfaring og kompetanse innen dette rettsområdet, både dersom man er uenige og har en sak som bør løses utenrettslig, og dersom saken bør bringes inn for domstolen.

Har du behov for bistand innen barnefordeling/foreldretvister?

Advokater som jobber med barnefordeling / foreldretvister

Relaterte artikler