Skip to main content

Priser

Priser

I henhold til Konkurransetilsynets forskrifter gis våre klienter følgende orientering om vårt grunnlag for honorarberegning:

Vår honorarberegning vil i utgangspunktet – og i det vesentligste – være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

Det ytes fri rettshjelp i svært mange av de saksområder vi håndterer. For de saker der det ikke ytes fri rettshjelp gjelder følgende priser/satser:

Vår veiledende timepris ligger i området kr. 1 500 til kr. 2 900 + mva avhengig av sakens art og kompleksitet. Vi forbeholder oss rett til i spesielle tilfelle å kunne gå såvel under ovennevnte minstepris som over ovennevnte maksimalpris pr. time.

Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

Vi presiserer at ingen oppdrag anses akseptert fra vår side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse.

Straffesaker
I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. Videre dekker alltid retten salæret i forbindelse med varetektsfengsling. Ved henlggelse av straffesaker kan den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Fri rettshjelp/fri sakførsel
For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri sakførsel, det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av honoraret/utgiftene.

Hele rettshjelpsloven er gjengitt på lovdata.no.

Forsikringsdekning
Vi gjør oppmerksom på at en del sakstyper kan dekkes delvis av forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer.

Dette omtales i noe mer detalj hos justisdepartementet (på regjeringen.no).

Aksept av oppdrag
Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Vi påtar oss intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

Faglige og etiske retningslinjer
Vi arbeider i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk og de forsvareretiske regler.

Kontakt oss
Ta kontakt med en av våre advokater for gode råd.

Kontakt oss