Skip to main content

Skifterett

I et ektefelleskifte foretas et samboeroppgjør/skilsmisseoppgjør. Partene må i forbindelse med skifte ved skilsmisse/samlivsbrudd ta stilling til hvordan formuen skal fordeles, hvordan gjelden skal fordeles og hvem som skal beholde hvilke eiendeler. I et skifteoppgjør etter en skilsmisse eller et samlivsbrudd må det kartlegges om det er avtalt særeie og omfanget av dette, samt om noen av partene har krav på skjevdeling. Et skifteoppgjør kan løses mellom partene med eller uten bistand fra advokat. Et skifteoppgjør kan også løses ved offentlig skifte eller ved tvisteløsning i domstolen. I et skifteoppgjør vil det oppstå mange ulike problemstillinger og juridisk veiledning kan være helt nødvendig.

Skifterett ved samboeroppgjør/skilsmisseoppgjør får mange konsekvenser for partene som ønsker å gå fra hverandre eller som allerede har gått fra hverandre. En skilsmisse innebærer blant annet at det må tas stilling til hva som skal skje med ektefellenes formue, eiendeler og gjeld.

Utgangspunktet er at det er avtalefrihet mellom partene som skal gå fra hverandre, når det gjelder fordeling av formue, eiendeler og gjeld. Dersom partene kommer til enighet kan partene selv bestemme hvordan skifte skal gjennomføres. Ektefellene/samboerne bør i så tilfelle inngå en skriftlig avtale om endelig oppgjør. Dersom partene ikke blir enige, kan det under forutsetning av at visse vilkår foreligger åpnes offentlig skifte eller saken kan bringes inn for domstolen. Skilsmisseoppgjør/samboeroppgjør kan reise mange spørsmål i forbindelse med særeie, skjevling, felleseie og fordeling av gjeld.

Skifterett

I saker om skifterett ved skilsmisser/samlivsbrudd er det er mange spørsmål som må avklares. Hvordan skal gjelden fordeles? Hvem skal beholde huset? Hva gjør man med egne penger eller gjenstander ektefellene hadde før de giftet seg og tok med inn i ekteskapet? Hva gjør man med penger man har arvet etter man giftet seg? Hvem får beholde huset?

Det vil være nødvendig å avklare hva som er felleseie og særeie, hva som skal likeledes og hva partene eventuelt kan holde utenfor oppgjøret ved å skjevdeles. I noen tilfeller vil også partene kunne ha opprettet en ektepakt som sier noe om formuesforholdet ved endt ekteskap, eller som regulerer særeie.

For ektefeller er utgangspunktet i skiftesaker er at verdiene som ektefellene eier er felleseie. Formuen skal deles likt, etter fradrag for gjeld. Fra dette utgangspunktet finnes det en rekke unntak. Unntak er blant annet verdier som er særeie og verdier som kan skjevdeles. Formue som er særeie er unntatt fra deling. Særeie må avtales i ektepakt for å være gyldig. Det kan foreligge ektepakt som regulerer fullt eller delvis særeie. Skjevdeling krever ikke avtale, og følger dirkete av loven. Retten til skjevdeling betyr at verdier som klart kan føres tilbake til midler ektefellen eide før ekteskap ble inngått eller senere har ervervet ved arv eller gave fra andre enn den andre ektefellen, kan holdes utenfor delingen eller skifteoppgjøret.

For samboere gjelder ikke reglene om felleseie, skjevdeling eller særeie. Her er utgangspunktet at hver samboer eier det man selv har ervervet og det oppstår ikke et felleseie slik som for ektefeller. Samboere kan ha opprettet en samboeravtale som regulerer hvordan formue skal foreles i forbindelse med et samlivsbrudd.

Det kan oppstå mange juridiske spørsmål i skiftesaker om økonomisk skilsmisseoppgjør eller samboeroppgjør. Vårt råd er så søke juridisk bistand slik at en skifteprosess gjennomføres ryddig og riktig. Også der hvor partene kommer til enighet seg i mellom vil det i mange tilfeller være formålstjenlig med juridisk rådgivning, idet ektefellene/samboerne ofte ikke vet hva man faktisk har krav på i et oppgjør.

Har du behov for bistand innen ektefelleskifte?

Ta kontakt

Har du behov for bistand innen ektefelleskifte?

Ta kontakt

For samboere gjelder ikke reglene om felleseie, skjevdeling eller særeie. Her er utgangspunktet at hver samboer eier det man selv har ervervet og det oppstår ikke et felleseie slik som for ektefeller. Samboere kan ha opprettet en samboeravtale som regulerer hvordan formue skal foreles i forbindelse med et samlivsbrudd.

Det kan oppstå mange juridiske spørsmål i skiftesaker om økonomisk skilsmisseoppgjør eller samboeroppgjør. Vårt råd er så søke juridisk bistand slik at en skifteprosess gjennomføres ryddig og riktig. Også der hvor partene kommer til enighet seg i mellom vil det i mange tilfeller være formålstjenlig med juridisk rådgivning, idet ektefellene/samboerne ofte ikke vet hva man faktisk har krav på i et oppgjør.

Advokater som jobber med skifterett

Relaterte artikler