Skifterett

I et ektefelleskifte/samboeroppgjør må partene ta stilling til hvordan formuen skal deles, hvordan gjelden skal fordeles og hvem som skal beholde hvilke eiendeler. I et skifte vil det oppstå mange ulike problemstillinger og juridisk veiledning kan være helt nødvendig.

Et ektefelleskifte/samboeroppgjør får mange konsekvenser for ektefellene som ønsker å gå fra hverandre. En skilsmisse innebærer blant annet at det må tas stilling til hva som skal skje med ektefellenes formue, eiendeler og gjeld.

Utgangspunktet er at det er avtalefrihet mellom partene som skal gå fra hverandre, når det gjelder fordeling av formue, eiendeler og gjeld. Dersom partene kommer til enighet kan  partene selv bestemme hvordan skifte skal gjennomføres. Ektefellene/samboerne bør i så tilfelle inngå en skriftlig avtale om endelig oppgjør.

Skifterett

I mange tilfeller blir ikke partene enige om hvordan verdiene skal fordeles, da kan skifteretten overta, eller partene kan skifte ved hjelp av en privat advokat.

Det er mange spørsmål som må avklares. Hvordan skal gjelden fordeles? Hvem skal beholde huset? Hva gjør man med egne penger eller gjenstander ektefellene hadde før de giftet seg og tok med inn i ekteskapet? Hva gjør man med penger man har arvet etter man giftet seg?

Det vil være nødvendig å avklare hva som er felleseie og særeie, hva som skal likeledes og hva partene eventuelt kan holde utenfor oppgjøret ved å skjevdeles. I noen tilfeller vil også partene kunne ha opprettet en ektepakt som sier noe om formuesforholdet ved endt ekteskap.

Utgangspunktet er at verdiene som ektefellene eier er felleseie. Formuen skal deles likt, etter fradrag for gjeld. Fra dette utgangspunktet finnes det en rekke unntak. Unntak er verdier som er særeie og verdier som kan skjevdeles.

Ektefellene kan skjevdele formue som en hadde da ekteskapet ble inngått, eller senere har mottatt som arv eller gave fra andre enn ektefellen. Videre kan en ektefelle som har særeiemidler holde disse utenfor delingen som skal foretas i skilsmisseoppgjøret.

Det oppstår mange spørsmål ved et økonomisk oppgjør, og hver enkelt sak er naturligvis forskjellig. Vårt råd er å søke juridiske rådgivning eller bistand i skiftesaker.

Også der hvor partene kommer til enighet seg i mellom vil det i mange tilfeller være formålstjenlig med juridisk rådgivning, idet ektefellene/samboerne ofte ikke vet hva man faktisk har krav på i et oppgjør.

Har du behov for bistand innen ektefelleskifte?

Ta kontakt

Har du behov for bistand innen ektefelleskifte?

Ta kontakt

Ektefellene kan skjevdele formue som en hadde da ekteskapet ble inngått, eller senere har mottatt som arv eller gave fra andre enn ektefellen. Videre kan en ektefelle som har særeiemidler holde disse utenfor delingen som skal foretas i skilsmisseoppgjøret.

Det oppstår mange spørsmål ved et økonomisk oppgjør, og hver enkelt sak er naturligvis forskjellig. Vårt råd er å søke juridiske rådgivning eller bistand i skiftesaker.

Også der hvor partene kommer til enighet seg i mellom vil det i mange tilfeller være formålstjenlig med juridisk rådgivning, idet ektefellene/samboerne ofte ikke vet hva man faktisk har krav på i et oppgjør.

Har du behov for bistand innen skifterett?

Advokater som jobber med skifterett

Relaterte artikler