Skip to main content

Fast eiendom

Mangelssaker etter kjøp og salg av fast eiendom

Ved kjøp og salg av fast eiendom oppstår det ofte tvist mellom kjøper og selger. Dersom kjøper oppdager feil eller mangler ved boligen, kan det gi kjøperen rett til å holde tilbake kjøpesum, retting av mangelen, rett til å heve avtalen, rett til å kreve prisavslag eller rett til erstatning.

Boligen har en mangel når den ikke samsvarer med det som er avtalt og opplyst, eller er i samsvar med offentligrettslige krav. Eksempler på mangler kan være skadedyr, manglende drenering, arealsvikt og fuktskader. Oppdager kjøper en mangler ved eiendommen må det reklameres i tide til selger. Det er også viktig å være klar over at en foreldelsesfrist løper parallelt med reklamasjonsfristene.

Vi anbefaler å involvere advokat tidlig i prosessen for å unngå at krav går tapt. Matrix advokater har erfaring både ved forhandlinger/mekling og prosedyre på dette feltet.

I slike saker kan det ofte være rettshjelpsdekning gjennom forsikringsordninger. Vi kan bistå deg med å avklare dette med forsikringsselskapet.

Nabotvister

Naboretten gjelder tillatt bruk av egen eiendom og hvilke hensyn som må tas til naboer. Brygger, støy, innsyn, solforhold, hekker og ulovlig felling av trær er eksempler som kan lede til konflikter mellom naboer.

Naboloven regulerer nabokonflikter og gjelder så langt ikke annet følger av avtale eller særlige rettsforhold. Det betyr at naboer seg i mellom kan avtale bestemmelser som fraviker de alminnelige prinsipper.

Naboretten kjennetegnes ved at det kan være vanskelig å trekke klare grenser mellom hva som er ulovlig og lovlig. Regelverket er skjønnspreget med omfattende rettspraksis, slik tvisten ofte avgjøres etter en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Tiltak eller inngrep kan være erstatningsutløsende, hvor erstatningskravene kan bli svært høye. Det beste er å unngå å havne i en nabotvist og vi anbefaler advokatbistand tidlig i prosessen for å forsøke å oppnå en minnelig løsning. Matrix advokater bistår både med juridiske vurderinger, forhandlinger og prosedyre for domstolen i slike saker.

Tingsrett/rettigheter i fast eiendom

Barnerett/foreldretvister-Arbeidsrett-Skifte-Barnevern

Det kan være mange rettigheter og plikter tilknyttet fast eiendom. Dette er et konfliktfylt område, hvor det kan oppstå tvister mange år etter rettighetene ble stiftet. Det er derfor svært viktig at man som innehaver av en eiendom sørger for tinglysing av rettigheter på eiendommen.

Det kan være flere bruksrettigheter tilknyttet en eiendom. En servitutt er en rett til begrenset bruk av en annen eiendom eller en rett til å hindre en bestemt bruk. Servitutter kan være tidsbegrensede eller evigvarende.

Har du behov for bistand innen fast eiendom?

Ta kontakt

En positiv servitutt gir en utvidet rett til å utøve aktivitet på en annens eiendom. For eksempel rett til å ta vann fra naboens brønn, boretter, fiskeretter eller en rett til å bruke veien som ligger over en annens grunn. En negativ servitutt innebærer en begrensning av eiers rett. For eksempel et forbud mot å drive næringsvirksomhet eller at det bare er lov å bygge visse typer hus i området.

Hovedregelen er at servitutter etableres ved at det inngås avtale mellom partene som berøres. Servitutter kan også være basert på hevd.

Servitutter sikres rettsvern ved at den tinglyses på eiendommen den påhviler. Hvilke typer rettigheter og avtaler som kan tinglyses er regulert i tinglysingsloven § 12.

Det kan være uklart hvor langt servitutten går. I slike tilfeller må servitutten tolkes og det kan oppstå konflikter mellom naboer eller rettighetshavere med motstridende interesser. Våre advokater bistår i opprettelse og tinglysing av servitutter, forhandlinger, rettstvister, sletting av servitutter og med utarbeidelse av avtaler mellom grunneier og rettighetshaver.

Advokater som jobber med fast eiendom

Relaterte artikler