Skip to main content

Varslingsreglene i arbeidsmiljøloven (heretter omtalt som aml.)

Av 14. februar 2020Arbeidsrett

Waqar Malik

Kritikkverdige forhold i virksomheten

I medhold av varslingsreglene, jf. aml. Kapittel 2A, har arbeidstakere en rett til å si ifra om «kritikkverdige forhold» i virksomheten. Med «kritikkverdige forhold» menes forhold som er i strid med rettsregler, etiske retningslinjer i virksomheten eller vitterlige etiske normer. Imidlertid faller faglig og politiske ytringer av mer generell samfunnsmessig art utenfor anvendelsesområdet for varslingsreglene, men vil være vernet Grunnloven § 100 om ytringsfrihet, med de begrensninger som følger av en arbeidstakers lojalitetsplikt over arbeidsgiver.
Eksempler på forhold som er omfattet av varslingsreglene kan være:

  1.  økonomisk kriminalitet
  2. uforsvarlig arbeidsmiljø
  3. maktmisbruk
  4. fare for liv eller helse
  5. fare for klima eller miljø

Arbeidsgivers aktivitetsplikt

Når det er varslet om «kritikkverdige forhold» i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt.
Videre skal arbeidsgiver påse at varsleren har et full forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom det viser seg å være nødvendig, plikter arbeidsgiver å iverksette tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse.

Forbud mot gjengjeldelse

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler om «kritikkverdige forhold» i virksomheten er forbudt. Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet.

Eksempler på gjengjeldelse kan for eksempel være:

  1. trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering eller annen utilbørlig opptreden
  2. advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering
  3. suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff

En arbeidstaker som gir uttrykk for at han eller hun vil benytte seg av retten til å varsle, er også omfattet reglene om forbud mot gjengjeldelse.
Dersom arbeidstaker som har varslet fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted en gjengjeldelse, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slik gjengjeldelse.

Offentlige myndigheters taushetsplikt ved mottak av varsel

Når tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter mottar et eksternt varsel om kritikkverdige forhold, plikter enhver som utfører arbeid eller tjeneste for mottakerorganet, å hindre at andre får kjennskap til arbeidstakers navn eller andre identifiserende opplysninger om arbeidstaker.

Krav på erstatning og oppreisning ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse

Ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse, kan arbeidstaker kreve erstatning og oppreisning uavhengig av om arbeidsgiver har utvist skyld.

Vi har lang erfaring med å bistå så vel arbeidstakere som arbeidsgivere i varslingssaker. Ta kontakt for en vurdering av din sak.

Waqar Malik

Advokat

E-post:

wm@matrix-advokater.no

Tlf:

938 57 595
Se advokatprofil

Legg igjen et svar