Skip to main content

Force majeure opp mot koronautbruddet

Av 24. mars 2020Arbeidsrett

Ingrid Brekke Randa

Force majeure er et begrep vi i disse dager hører mer om enn vanlig. Det er fordi vi over store deler av verden nå har en situasjon som utløser force majeure problemstillinger for både mennesker og firmaer. Nedenfor skal vi på en enkel måte forklare hva force majeure faktisk betyr, og hvilke konsekvenser regelen kan få.

Hva er force majeure?

Force majeure er et fransk uttrykk og betyr «større krefter». I norsk rett er force majeure en klausul i avtale som løser en eller begge parter fra ansvar for mislighold, fordi ekstraordinære hendelser eller omstendigheter utenfor partenes kontroll er til hinder for å gjennomføre forpliktelsene.

Regelen gjør at en kontrakts- eller avtalepart blir fritatt for de forpliktelsene man har i henhold til avtalen, videre at kontrakts- eller avtalepart som under normale omstendigheter ville kommet i erstatningsansvar ikke gjør det så lenge force majeure-begivenheten er til stede.

Forutsetningene for force majeure og konsekvensene av en force majeure-begivenhet kan være nærmere regulert i avtalen mellom partene. Dersom dette ikke er tilfellet, vil de bakenforliggende omstendigheter komme inn og utfylle kontrakten/avtalen.

I norsk rett er det mulig å påberope seg force majeure også dersom dette ikke er tatt inn i en avtale mellom partene.

En force majeure-hendelse vil typisk være et krigsutbrudd, streik, naturkatastrofer eller importrestriksjoner. Spørsmålet som i dagens situasjon reiser seg for mange;

Er Koronautbruddet en force majeure-begivenhet?

Koronaviruset og spredningen av dette er ikke i seg selv en force majeure-begivenhet. I noen tilfeller vil imidlertid koronautbruddet medføre en force majeure-hendelse. Hvorvidt dette er tilfellet, avhenger av hvilke virkninger situasjonen har på kontrakten som er inngått.

Dersom Koronautbruddet hindrer gjennomføringen av avtalen vil det kunne defineres som en force majeure-begivenhet.

I dagens situasjon med Koronautbrudd og spredningen av viruset er det altså slik at dersom det er praktisk umulig å oppfylle hele eller deler av en inngått avtale, vil du kunne slippe ansvar for manglende overholdelse av forpliktelser i en inngått avtale så lenge denne situasjonen vedvarer. Og omvendt; har du skrevet en avtale om at du skal levere en tjeneste mot betaling, og denne tjenesten i dag ikke kan leveres, er ikke den kontraherende part ansvarlig for at du ikke får betalt.

Situasjoner hvor Koronautbruddet vil kunne defineres som en force majeure-begivenhet er for eksempel der hvor arrangører og kunder nå opplever å måtte rette seg etter offentlige pålegg om å avlyse arrangementer. Force majeure i disse tilfellene medfører at arrangøren eller selgeren ikke er forpliktet til å kompensere for billetter/andre kjøp som er gjort.

Også der hvor det det foreligger pålegg fra myndighetene om å stenge virksomheter kan forpliktelser for leietaker kunne falle bort eller reduseres så lenge påbudet varer og har sin opprinnelse i force majeure.

For alle de som nå er ansatt i bransjer der de ikke kan jobbe som følge av pålegg fra myndighetene, anses dagens situasjon for å være en force majeure-hindring, noe som betyr at arbeidsgiver eller kontraherende part ikke er forpliktet etter arbeidsavtalen/kontrakten og altså ikke nødvendigvis trenger å utbetale lønn eller honorar. Mange velger selvsagt likevel å betale ut lønn/honorar, i alle fall frem til en ansatt/kontraherende part for eksempel har krav på permittering og dagpenger.

For ansatte er det i dag slik at man kan få permittering fra dag 3, mot tidligere dag 15. For selvstendig næringsdrivende kan man få permittering fra dag 17.

Dagens situasjon er krevende for mange. Staten har vedtatt utvidede ordninger for stønader til de arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som rammes.

Nedenfor finner du en oversikt over de rettigheter man per i dag har iverksatt:

 1. Utsatt frist (på ubestemt tid) for betaling av MVA 14. april.
 2. Utsatt frist (på ubestemt tid) for betaling av forskuddsskatten 15. april.
 3. Utsatt frist (på ubestemt tid) for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai.
 4. Reduksjon av lav MVA sats fra 12 % til 8 % (gjelder kun lav sats). Gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2020.
 5. Skattemessig underskudd i 2020 kan tilbakeføres mot overskudd i 2018 og 2019. Dette utbetales i skatteoppgjøret i 2021. Dette er en midlertidig adgang.
 6. En midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for 2020. Dette vil gjelde privatpersoner som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for 2020. I praksis betyr dette at eierne kan søke om ett års utsettelse av innbetalingen av forskuddsskatt for inntektsåret 2020 (som forfaller i 2021).
 7. Permitterte får full lønn i 20 dager. Dette gjelder inntil 6G (ca. kr 600.000). Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager, resten betales av myndighetene (gjelder foreløpig t.o.m. 31.10.20)
 8. Omsorgsdager dobles, for de fleste foreldre fra 10 til 20 dager per forelder. Arbeidsgiverperiode reduseres til 3 dager.
 9. Arbeidsgiverperioden knyttet til sykepenger i.f.m. Koronavirus reduseres til 3 dager.
 10. Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 3 av fraværet, og omsorgspenger fra dag 4.
 11. Selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister hele/deler av inntektsgrunnlaget sitt som følge av Koronapandemien får kompensasjon hvor dekningsgraden er 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes f.o.m. 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.
 12. Personlig næringsdrivende får utsatt fristen for å betale forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai.

Har du spørsmål om arbeidsrett, ta kontakt med en av våre dyktige arbeidsrettsadvokater.

Ingrid Brekke Randa

Advokat

E-post:

ib@matrix-advokater.no

Tlf:

986 05 871
Se advokatprofil

Legg igjen et svar