Skip to main content

Innkalling og utsettelse av fengselsstraff

Marianne Darre-Næss

Jeg har fått en dom som innebærer at jeg skal i fengsel. Når blir jeg innkalt til soning og kan jeg få utsatt soningen?

Når en dom er rettskraftig skal den i iverksettes «straks», men erfaringsmessig tar dette noe lengere tid. Det er påtalemyndigheten som iverksetter straffen og kriminalomsorgen som innkaller til soning. Det skal ikke fastsette en soningsdato som er lenger frem i tid enn 60 dager fra kriminalomsorgen mottok saken fra påtalemyndigheten. Erfaringsmessig kan også dette ta lenger tid. Saksbehandlingstiden avhenger av kapasitet ved påtalemyndigheten, kriminalomsorgen og de ulike fengselsanstalter.

Innkallingen kommer i posten og inneholder bl.a dato for oppmøte og ved hvilket fengsel du skal møte til soning. Det skal da være minst 3 uker igjen til soningsdato regnet fra når kriminalomsorgen antar at innkallingen er kommet frem til deg. Dersom du ikke møter til fastsatt dato risikerer du å bli etterlyst og pågrepet for soning. Uteblivelse er og straffbart.  Hvis det foreligger tungtveiende grunner til at du ikke kan/ønsker å møte til fastsatt dato bør du derfor raskt ta kontakt med kriminalomsorgen og søke om utsettelse.

Ved alvorlig sinnslidelse eller en annen helsetilstand som medfører at soning er utilrådelig skal kriminalomsorgen gi utsettelse. Det samme gjelder ved graviditet der termin er før løslatelsestidspunkt eller du har fått barn for mindre enn ni måneder siden. Avtjening av militærtjeneste skal søkes tilpasset soningstid dersom fengselsstraffen er kortere enn 90 dager. Det kreves dokumentasjon for de ovennevnte forhold.

Dersom du av andre grunner har behov for utsettelse kreves det «vektige grunner». Hva som er vektige grunner beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering. Listen for å få innvilget utsettelse er høy. Eksempel på forhold som kan gi utsettelse er utdannelse ( fullføre  eksamen/fagbrev ) omsorg for barn, syke foreldre, syk ektefelle, sesongarbeid med store økonomiske konsekvenser, egen sykdom/behandling etc. Det kreves at dine problemer er markert større enn det normale ved soning. Dersom du ikke har forsøkt å finne løsninger i forkant der dette er mulig, vil det tale mot en utsettelse. Det kan derfor være lurt å planlegge din soning før mottak av innkalling.

Det er noe enklere å få gjennomslag for en kort utsettelse (inntil fire uker) fremfor en utsettelse av lengere varighet. Du må i så fall ta kontakt med kriminalomsorgen senest en uke etter at du mottok innkallingen.

Søknad om elektronisk soning kan også begrunne en utsettelse.

En søknad om utsettelse medfører ikke at plikten til å møte til innkalt dato bortfaller. Dette innebærer at du må møte til fastsatt dato selv om du ikke har fått endelig svar på søknaden, hvis ikke kriminalomsorgen uttrykkelig har bestemt noe annet.

Søknaden sendes til det fengsel du er innkalt til. Et avslag kan påklages til nærmeste overordnede organ innen kriminalomsorgen.

Sitter du i varetektsfengsel når dommen blir rettskraftig vil du bli ført direkte over på soning ved samme fengsel.

Dersom du ønsker å sone dommen så raskt som mulig kan du forutfor innkalling ta kontakt med kriminalomsorgen (den region du tilhører) og avtale tidspunkt for soning. Dersom du har mottatt innkalling, men ønsker å starte soningen tidligere, kan du benytte samme fremgangsmåte.

Marianne Darre-Næss

Advokat

E-post:

mdn@matrix-advokater.no

Tlf:

902 85 747
Se advokatprofil

Legg igjen et svar