Skip to main content

Solaf Souri

Fri rettshjelp foreligger når advokatbistand dekkes helt eller delvis av staten.

Fri rettshjelp foreligger når advokatbistand dekkes helt eller delvis av staten. Man kan få fritt rettsråd eller fri sakførsel. Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål før saken havner hos domstolene, for eksempel bistand til å utforme en skifteavtale eller samværsavtale.  Fri sakførsel er rettshjelp når saken går for domstolen, for eksempel bistand til å sende stevning til retten i forbindelse med sak om foreldreansvar. Regler om fri rettshjelp er regulert i lov om fri rettshjelp og forskrift til lov om fri rettshjelp.

I enkelte saker får man automatisk fri rettshjelp uten at bestemte vilkår må være oppfylt. I andre saker vurderes det om vedkommende har behov for fri rettshjelp basert på inntekt og formue.  I behovsprøvde saker forplikter klienten å betale en egenandel.

Nedenfor vil du finne informasjon om fri rettshjelp i de familierettslige temaene.

Saker uten behovsprøving

I de familierettslige områdene er det kun i barnevernssaker man får fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue.

I saker hvor barneverntjenesten treffer akuttvedtak og midlertidige vedtak har foreldrene krav på fri rettshjelp uten behovsprøving. Også i saker hvor barneverntjenesten har startet forberedelse til sak som skal behandles i Fylkesnemnda, og saken likevel ikke behandles i nemnda, har man krav på fritt rettsråd.

I saker som behandles for Fylkesnemnda har foreldrene krav på fri sakførsel.

Saker med behovsprøving

Fri rettshjelp med behovsprøving innebærer at man får fri rettshjelp i bestemte typer saker dersom man har behov for å få dekt juridisk bistand fra staten. Det vil si at man må ha inntekt og formue under en bestemt grense fastsatt av departementet.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-.

Dersom man har lavere inntekt og formue enn gitte inntektsgrense, får man fritt rettshjelp i følgende saker:

  • Sak etter ekteskapsloven om fordeling av eiendeler og formue etter skilsmisse
  • Sak etter barneloven om hvor barn skal bo fast, foreldreansvar og samværsrett

I saker etter ekteskapsloven om skilsmisseoppgjør kan man kun få fritt rettsråd, og ikke fri sakførsel. I saker etter barneloven om barnefordeling kan man få innvilget både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Når fri rettshjelp er behovsprøvd må klienten likevel betale en egenandel. I saker med fritt rettsråd er egenandelen en gang den offentlige salærsats, som per januar 2020 er kr 1060,-. I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25% av utgiftene, likevel begrenset til 8 ganger den offentlige salærsats. Personer med en brutto årsinntekt på under kr 100 000,- betaler ikke egenandel. Egenandel tilsvarende 8 x kr 1060,- betales inn til klientkonto før arbeide begynner.

Fylkesmannen og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser. Våre advokater vurderer alltid om man kan få innvilget fritt rettsråd eller fri sakførsel, og vil kunne bistå med en slik søknad.

Lov om fri rettshjelp

Rettshjelpskalkulator

Skjema for fri rettshjelp

Solaf Souri

Advokatfullmektig

Legg igjen et svar